Opbrengst Oude Kostershuis mei 2021 Opbrengst Oude Kostershuis mei 2021
De opbrengst van het oude Kostershuis in de maand mei was € 500,00, de opbrengst van de “rommelmarkt” op zaterdag 22 mei € 750,00.
terug