ANBI ANBI
Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
 
NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. 
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:
Protestantse gemeente[1]  Eben Haezer Klazienaveen

Telefoonnummer (facultatief):
0591 393060

RSIN/Fiscaal nummer:
001973344

Website adres:
www.pgeben-haezer.nl

E-mail:
gvelzing@gmail.com

Adres:
Langestraat 76

Postcode:
7891 GD

Plaats:
Klazienaveen

Postadres:
Postbus 59

Postcode:
7890 AB

Plaats:
KlazienaveenDe Protestantse gemeente te Klazienaveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Wij willen een kerk zijn waar ieder lid zich welkom voelt en ieder lid vorm kan geven aan zijn of haar geloof, op de wijze die hem of haar past binnen de kaders van de PKN.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.
 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad     15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op   de site  www.pgeben-haezer.nl vindt u het beleidsplan 2013-2018 van onze gemeente.
Uittreksel BELEIDSPLAN 2013-2018  PROTESTANTSE GEMEENTE “EBEN HAËZER”
TE KLAZIENAVEEN-NIEUW DORDRECHT.
Uitgangspunten.
• Visie: De Protestantse Gemeente Eben Haëzer is een open gemeenschap, waar vanuit de Bijbel geleefd,      gewerkt en gevierd wordt.
• Missie: De Protestantse Gemeente Eben Haëzer wil Jezus Christus als onze verrezen Heer dienen, door  vanuit Bijbels perspectief bij te dragen aan een zinvol bestaan voor individu en samenleving, door daadwerkelijke openheid, toegankelijkheid en hulpvaardigheid te tonen en respect te hebben voor elkaar en de samenleving.
• Wij willen vorm geven aan het kerkenwerk door middel van de zondagse eredienst, het pastoraat, het   diaconaat, de missionaire arbeid, het ouderenwerk, het werk ten behoeve van de midden generatie en het  jeugd- en jongerenwerk.
• Wij willen een kerk zijn waar ieder lid zich welkom voelt en waar ieder lid vorm kan geven aan zijn of   haar geloof, op de wijze die hem of haar past, binnen de kaders van de PKN.
• Wij zijn van mening dat ieder lid van onze gemeente geroepen is om zelf mee vorm te geven aan onze     gemeente. Het is belangrijk dat alle mensen – jong en oud – participeren.
• Vanuit de bovenstaande punten sluit het profiel van onze gemeente het dichtst aan bij dat van een kerk   met een aanbod en bij het oecumenisch missionair- diaconale profiel: de kerk is er voor anderen, voor de hele wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede.
Kansen en bedreigingen.
• De lijn van de Protestantse Gemeente Eben Haëzer is die van een kleiner wordende  kerkelijk gemeente. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie. Het kost veel moeite om zowel ambtsdragers als vrijwilligers   te vinden. Wij zullen de taken van vrijwilligers goed omschrijven en afbakenen, zodat men weet wat er  verwacht wordt, en hopen zo dit probleem op te lossen.
• De financiële situatie laat niet toe om binnen afzienbare tijd een nieuwe predikant te beroepen. Na   verloop van tijd zal naar verwachting een predikant voor 0,33fte worden beroepen. De tijd die daar tussen  ligt moet/ zal benut worden om een profielschets voor de nieuwe predikant op te stellen. Mogelijk wordt   er eerst gebruik gemaakt van een interim-predikant voor 1 of 2 jaar. Deze interim-predikant kan in kaart  brengen wat de prioriteiten gaan worden voor de te beroepen predikant.
 
Eredienst
• Alle erediensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Iedere zondag tijdens de   eredienst is er een kindernevendienst. Elke eerste zondag van de maand is er jeugdkerk.
• Voor de gemeentezang maken wij hoofdzakelijk gebruik van het Liedboek voor de Kerken. Ook zullen  wij gebruik maken van het nieuwe liedboek, dat binnenkort zal verschijnen. Daarnaast wordt gebruik   gemaakt van o.a. Tussentijds, Geroepen om te Zingen, de Evangelische Liedbundel, de bundel van Johannes de Heer en Opwekking.
• In de dienst worden in de regel twee schriftlezingen gehouden. Indien mogelijk wordt het oecumenisch   leesrooster aangehouden. Dit om de eredienst en de kindernevendienst zoveel mogelijk synchroon te laten lopen.
• In de diensten worden drie collecten gehouden, voor kerkelijk beheer, de diaconie of de ZWO. De   deurcollecte van de kerkdienst op eerste kerstdag is bestemd voor de         kindernevendienst.
• Het benutten van de beamer, is een belangrijke meerwaarde voor de vieringen. Het beamerteam  onderzoekt hoe de meerwaarde van de beamer nog vergroot kan worden.
• Een aantal keren per jaar worden er bijzondere kerkdiensten georganiseerd, waarin ruimte is voor   liturgische vernieuwing binnen de eredienst.
• Om de band tussen gemeenteleden onderling te versterken, is er na afloop van een aantal kerkdiensten gelegenheid om samen koffie te drinken.
 
Trouwdiensten.
•  Ten aanzien van trouwdiensten geldt dat tenminste één van beide lid is van onze kerk. Met betrekking tot  het zegenen van echtparen van hetzelfde geslacht is bepaald dat onze gemeente hierover, na raadpleging  van de gemeente, geen standpunt heeft ingenomen.
 
Pastoraat
• Pastoraat is het omzien naar en aandacht hebben voor elkaar om samen een goede weg te zoeken in het  leven, in het licht van het Evangelie van Jezus Christus. Pastoraat is een taak van alle gemeenteleden.
• De kerkelijk werker blijft zich bezig houden met pastoraat in bijzondere situaties, maar kan minder   bezoeken  afleggen dan in het verleden. Bezoeken worden steeds meer gedaan in overleg met ouderlingen  en contactpersonen.
Jeugd en Jongeren.
• Om kinderen en jongeren een plek bij ons in de gemeente te bieden moeten zijn wij met hen in gesprek. 
  Wij geven hen de ruimte die zij nodig hebben en hen de ruimte geven, ook wat betreft de zondagse eredienst. Door de week kunnen zullen wij investeren in jongeren door het opzetten van   jongerendiaconaat en jongerenpastoraat, door ruimte voor jongeren te creëren in
   Kerknieuws en door het opzetten van specifieke activiteiten voor jongeren.
Tussengeneratie.
• Onder de tussengeneraties verstaan wij de groep gemeenteleden in de leeftijd tussen 25 en 50 jaar. Wij Willen gaan onze gemeente zo inrichten dat ook zij zich thuis voelen in onze gemeente en binnen onze gemeente blijven participeren of opnieuw gaan participeren. Daarom worden er gesprekken met hen  gevoerd en zijn er sinds september 2012 vier ouderlingen met een speciale opdracht bevestigd, die zich speciaal op deze groep richten.
Ouderenpastoraat
 • De vergrijzing binnen onze gemeente heeft grote aandacht. Helaas hebben wij wat het ouderenpastoraat betreft ook een stap terug moeten doen. Sinds 2012 hebben wij geen ouderenouderlingen meer
Catechese, vorming en toerusting.
• De vorming en toerusting van onze gemeente vindt plaats via de groot huisbezoeken en de  gemeenteavond. Voor jongeren zijn er catechisaties en voor kinderen tussen 8 en 12 jaar is er het   kinderleerhuis en clubs
 
 
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Evt. kan een verwijzing/link worden toegevoegd naar andere pagina’s over activiteiten op de website van de gemeente.
 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
NB: zie voor in te vullen versie het afzonderlijk beschikbaar gestelde bestand.Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
NB: desgewenst is nog een beknopte nadere toelichting te overwegen op specifieke posten, bijv. die een incidenteel karakter hebben (zoals restauratie van een kerkgebouw).
 


[1]: Protestantse gemeente Eben Haezer Klazienaveen/Nieuw-Dordercht.
 
terug