ANBI Diaconie ANBI Diaconie
 
Protestantse gemeente Eben-Haëzer te Klazienaveen
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 
Begroting Rekening Rekening
2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen - 1 1
Bijdragen van leden en anderen 11.000 10.275 10.964
Door te zenden collecten en giften 1.000 3.014 1.825
Totaal baten A 12.000 13.290 12.790
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 800 936 895
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.100 1.601 634
Kosten beheer, administratie en archief 2.000 1.125
 
2.169
Rentelasten/bankkosten 400 304 307
Diaconaal werk plaatselijk 500 899 373
Diaconaal werk regionaal/landelijk 2.000 1.000 2.700
Diaconaal werk wereldwijd 4.700 4.768 5.196
Afdrachten door te zenden collecten en giften 1.000 2.564 1.825
Totaal lasten A 12.500 13.197 14.063
Operationeel resultaat (A) -500 93 -1.273
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten (opheffen spaarrekening) - 3.510 -
Incidentele lasten ( foute incasso) - -372 -
Incidentele baten en lasten (B) - - -
Resultaat verslagjaar (A+B) -500 3.231 -1.273
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - - -

Resultaat naar Algemene reserve (D)


   
-500               3.231               -1.273

 
terug