ANBI Kerkrentmeesters

ANBI 2019-2024
ANBI Kerkrentmeesters
A. Algemene gegevens 
 
Naam ANBI:
Protestantse gemeente[1]  Eben Haezer Klazienaveen

Telefoonnummer (facultatief):
0591 393060

RSIN/Fiscaal nummer: 001973344Website adres: www.pgeben-haezer.nl

E-mail: gvelzing@gmail.com

Adres: Langestraat 76
Postcode: 7891 GD
Plaats: Klazienaveen

Postadres: Postbus 59
Postcode: 7890 AB
Plaats: KlazienaveenDe Protestantse gemeente te Klazienaveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Wij willen een kerk zijn waar ieder lid zich welkom voelt en ieder lid vorm kan geven aan zijn of haar geloof, op de wijze die hem of haar past binnen de kaders van de PKN.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.
 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad     15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 

BELEIDSPLAN 2019-2024
d.d. 16-01-2019
PROTESTANTSE GEMEENTE “EBEN HAËZER”
TE KLAZIENAVEEN-NIEUW DORDRECHT.


Woord vooraf:

Voor u ligt het beleidsplan d.d. 16-01-2019.

In dit plan zijn de “structuurbeschrijving  voor de Protestantse Gemeente Eben- Haëzer te Klazienaveen” d.d. 02-12-2005, het eerste concept voor een beleidsplan dat eind 2011 door Martin Verbeek, Henk Wijnbergen en Bert Broers is ingediend en ons vorige beleidsplan.
30 januari 2013 (door Bert Broers bewerkt) zijn hierin verwerkt.
Scriba G Velzing

 
 1. Inleiding

    Een beleidsplan is een stuk, waarin beschreven wordt hoe doelgericht gewerkt kan worden  
    aan de opbouw – het leven en werken – van de gemeente van Christus.
    Een beleidsplan geeft rust, doordat het aandachtspunten aangeeft.
    Tevens geeft een beleidsplan voor nieuwe ambtsdragers een goed inzicht in de diverse   
    activiteiten.
    Bovendien wordt de continuïteit gewaarborgd: doordat de grote lijnen vastliggen, kan er,  
    ondanks het vertrek van ambtsdragers, voortgebouwd worden op de bestaande situatie.
    Een beleidsplan kan helpen bestaande werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen om er
    zodoende een stimulerende werking van uit te laten gaan.
  
    Iedere vijf jaar wordt het beleidsplan waar nodig bijgesteld, waarbij het opnieuw toewerkt
    naar de gewenste situatie over de dan komende vijf jaar: hoe en op welke  
    wijze willen we samen gemeente zijn, wat willen we naar binnen en buiten de gemeente toe
    uitstralen en op welke wijze kunnen wij daar invulling  aan geven.
    Voor de Protestantse Gemeente Eben Haëzer is dit het derde beleidsplan sinds de fusie  van 1 januari 2006. Het is een vervolg op het eerste en tweede, waarbij doelen uit het eerste en tweede plan geëvalueerd, gecontinueerd en eventueel bijgesteld zijn. Ook wordt ingegaan op nieuwe situaties, die van invloed zijn op het gevoerde beleid.
Ook nu hebben wij afscheid genomen van een predikant en van de kerkelijk werker.
   Omdat ook nu duidelijk is dat er de komende jaren geen nieuwe full-time predikant wordt
   beroepen, zijn en zullen er in het kerkenwerk keuzes gemaakt moeten worden: wat zijn voor         ons  prioriteiten. Wat moet in de toekomst beslist  gedaan worden door een predikant en wat kan door een kerkelijk  werker worden gedaan en hoeveel fte’s zijn hiermee gemoeid. Welke
   taken willen wij in ieder geval uitvoeren wat kunnen we beter laten vervallen. Zijn er taken 
   die door vrijwilligers overgenomen kunnen worden en zijn er misschien taken die beter     
   samen met andere gemeenten of andere kerkgemeenschappen uitgevoerd kunnen worden?
   Hoeveel vrijwilligers hebben wij nodig om deze taken uit te voeren en welke kwaliteiten  
   moeten die bezitten?
   Een ander punt is de financiële positie van onze gemeente. Deze positie moet een  
   geïntegreerd onderdeel zijn van dit beleidsplan. We kunnen tenslotte wel iets willen, maar  
  ook financieel  moet het wel mogelijk zijn om de plannen uit te voeren.
   Wij zijn daarbij van mening dat er beter minder activiteiten kunnen worden ontplooid die
   goed georganiseerd zijn, dan dat wij proberen zoveel mogelijk zaken te organiseren die in   
   de praktijk minder goed kunnen uitpakken. Hiervoor is het nodig onderscheid te maken
   tussen onze kerntaken en zaken die relatief minder belangrijk zijn. Dit beleidsplan is de   
   leidraad op grond waarvan wij onze keuzes maken.  
   Het is belangrijk dat de beleidsvoornemens in dit plan door alle lagen van de kerkelijke  
   organisatie gedragen en begrepen worden.  Daarom wordt het beleidsplan of een  
   samenvatting daarvan door de Kerkenraad gepubliceerd en het beleidsplan in zijn geheel  
   wordt gedurende dertig dagen ter inzage gelegd.
   Ook binnen de vijf jaar waarvoor dit beleidsplan geldig is, moet het actueel blijven en waar  
   nodig worden bijgesteld.


 
  1.     Uitgangspunten.
 
 • Visie: De Protestantse Gemeente Eben Haëzer is een open kerkgemeenschap             voor Klazienaveen, Nieuw-Dordrecht en de Emmer wijk Barger Oosterveld, waar vanuit de Bijbel geleefd, gewerkt en gevierd wordt.
 • Missie: De Protestantse Gemeente Eben Haëzer wil Jezus Christus als onze verrezen Heer dienen, door vanuit Bijbels perspectief bij te dragen aan een zinvol bestaan voor individu en samenleving, door daadwerkelijke openheid, toegankelijkheid en hulpvaardigheid te tonen en respect te hebben voor elkaar en de samenleving. Wij willen een gastvrije gemeenschap zijn: zowel voor onze eigen leden, als ook voor mensen van buiten. In dat kader spreekt het idee van een herberg ons aan.   
 • Als christelijke kerk willen wij een baken zijn in een individueel georiënteerde samenleving, door in te spelen op de behoefte van velen naar “spiritualiteit”, naar geestelijk leven en rituelen op belangrijke levensmomenten. God, zoals we die in Christus kennen, verbindt ons aan- en met elkaar. Omdat we soms heel verschillende levensgeschiedenissen en achtergronden hebben, is het belangrijk ruimte te geven aan een persoonlijke beleving van ons geloof in Jezus Christus als Heer en Heiland en Zaligmaker. God gaat met een ieder – binnen of buiten de kerk – een eigen weg. Maar, het gesprek en het samen bidden, dienen en werken zullen steeds meer helderheid kunnen bieden in wat verbindt, of beter wie ons verbindt: namelijk Jezus Christus.
 • Wij willen vorm geven aan het kerkenwerk door middel van de zondagse eredienst, het pastoraat, het diaconaat, de missionaire arbeid, het ouderenwerk, het werk ten behoeve van de middengeneratie en het jeugd- en jongerenwerk.
 • Wij willen een kerk zijn waar ieder lid zich welkom voelt en waar ieder lid vorm kan geven aan zijn of haar geloof, op de wijze die hem of haar past, binnen de kaders van de PKN. Binnen de kerk doen wij dat door gebruik te maken van de elementen vieren, leren en dienen. Ook zullen - inspelend op de behoeften van gemeenteleden - eigentijdse activiteiten worden ontplooid. Wij denken hierbij met name aan jongeren en aan de middengeneratie.
 • Wij zijn van mening dat ieder lid van onze gemeente geroepen is om zelf mee vorm te geven aan onze gemeente. Iedereen heeft zijn of haar talenten gekregen. Het is belangrijk dat alle mensen – jong en oud – participeren. Hun betrokkenheid moet worden gestimuleerd. Dat willen wij doen door het gemeentewerk talentgericht in te richten.
 • Om aan het vorige punt vorm te geven streven wij naar taken met een specifieke, duidelijk omlijnde inhoud, die in grote mate van eigen verantwoordelijkheid vervuld worden. Dit zijn beperkte taken, waardoor meer mensen met meer enthousiasme kunnen werken aan het gemeente van Christus zijn.
 • Vanuit de bovenstaande punten sluit het profiel van onze gemeente het dichtst aan bij dat van een kerk met een aanbod: pastores zijn beschikbaar voor alle leden; niet alleen voor de kernleden. De kerk is een dienstverlenend instituut, dat de behoeften van mensen serieus neemt en deze in relatie brengt met het evangelie. Zij geeft begeleiding bij overgangs- en crisissituaties, heeft aandacht voor het zoeken naar zingeving en het overdragen van normen en waarden. Ook kunnen wij ons vinden in het oecumenisch missionair- diaconale profiel: de kerk is er voor anderen, voor de hele wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede.
                  (P. Valstar; Bronnen voor beleid, blz. 11).
 
 • Over vijf jaar zal dit plan worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.
 
  1. Opbouw

Dit beleidsplan is “stap voor stap” opgebouwd. Er is voor gekozen het kerkenwerk onder te verdelen in verschillende aandachtsgebieden. Elk aandachtsgebied heeft in dit beleidsplan een eigen plek (hoofdstuk) gekregen.
De inhoud van de hoofdstukken is aangeleverd vanuit de diverse geledingen van onze gemeente welke elk hun eigen aandachtsgebied hebben.

 
  1. Werkwijze

Het beleidsplan vormt de basis.
Voor iedere discipline binnen de gemeente wordt er een werkplan gemaakt, waarin omschreven staat wat de taak van de discipline is, wat hun doelen voor de komende vijf jaar zijn en hoe zij die doelen willen bereiken. Deze werkplannen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

In dit kader kan projectmatig werken een belangrijke vernieuwing vormen. In een project werkt een aantal mensen samen aan de realisatie van één bepaald onderwerp. Na de realisatie wordt de projectgroep ontbonden. Deze werkwijze houdt in dat mensen van tevoren precies weten wat er verwacht wordt, hoeveel tijd het ze kost en wanneer het project moet zijn afgerond.2.     Beschrijving van de gemeente.

2.1    Huidige situatie

Burgerlijke bevolking
De kerkelijke gemeente maakt deel uit van de burgerlijke gemeente Emmen, welke
met een oppervlakte van 35.000 hectare tot één der grootste gemeenten van Nederland mag worden gerekend. Het aantal inwoners bedraagt 110.000 (2017). De gemeente Emmen bestaat uit het “aol land”, de zogenaamde zanddorpen Emmen, Weerdinge, Noordbarge, Zuidbarge en Westenesch, wier geschiedenis terug gaat tot de vroege middeleeuwen en het zogenaamde “nije land”, een groot aantal grote en kleine veendorpen, wier geschiedenis niet verder teruggaat dan ca. 150 jaar. Het dorp Klazienaveen is met zijn ca. 12.000 inwoners verreweg het grootste veendorp.

2.2    Kerkgemeente

Onze kerkelijke gemeente is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde Kerk Eben Haëzer te Klazienaveen en de Nederlands Hervormde Gemeente te Nieuw Dordrecht. Na de fusie hebben we de oude naam “Eben Haëzer” aangehouden en is aan de plaatsnaam “Nieuw Dordrecht” toegevoegd.
Onze gemeente telt ongeveer 600 personen, verdeeld over ongeveer 337 adressen.
Onze gemeente bestaat uit belijdende leden, doopleden en administratieve leden. Niet gedoopte kinderen van gemeenteleden staan geregistreerd als “geen lid”.
In onze gemeente heeft ieder lid vanaf 18 jaar kiesrecht, ongeacht of hij/zij belijdenis van zijn/haar geloof heeft gedaan. Zij kunnen bij verkiezingen hun stem uitbrengen en kunnen ook tot ambtsdrager gekozen worden. Wel zullen zij voorafgaand aan hun bevestiging de belijdenisvragen moeten beantwoorden.2.3    Het gebouw

            Onze gemeente wordt belichaamd door ons kerkgebouw aan de Langestraat 76.
            Het kerkgebouw wordt gezien als een huis van God en mensen. Hier kunnen we ons 
            oefenen in de omgang met God en met elkaar. Vandaar uit vervullen we ook een
            opdracht naar buiten toe, de wereld in.

            Achter de kerk bevindt zich het Jeugdgebouw met een grote zaal en een aantal
            kleinere vergaderlokalen. De grote zaal doet regelmatig dienst als ontmoetingsplaats
            voor de kerkbezoekers. De andere lokalen worden gebruikt voor de oppasdienst, de
            kindernevendienst, voor diverse activiteiten die in de gemeentegids beschreven zijn en
            als vergaderruimte. Ook buitenstaanders kunnen gebruik maken van de ruimten.
            Eén keer in de twee weken verstrekt de Voedselbank vanuit het Jeugdgebouw haar
            pakketten aan haar cliënten.
Daarnaast beschikt de gemeente over een pastorie aan de Langestraat 75, die wordt     particulier verhuurd.
            De gebouwen vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van
            Kerkrentmeesters.     

 
3. Organisatie.

3.1    Ambten en vrijwilligers
3.1.1 Ambten

In onze kerk hebben wij drie ambten; het ambt van ouderling, het ambt van diaken en dat van de predikant. Deze laatste is vacant per 1 mei 2018. Wij streven naar een invulling van 50 %.
De kerkelijk werker is sinds 1-1-2019 vertrokken naar Eelde-Paterswolde.

Alle ambtsdragers samen vormen de Kerkenraad. De kerkenraad draagt de verantwoording voor het hele gemeente-zijn en voor alle bestuursdaden.
Uit hun midden kiest de kerkenraad een voorzitter en een scriba.
De voorzitter en de scriba vormen samen met een ouderling, de voorzitter van de diaconie, en een diaken ,de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de predikant het moderamen.  Het moderamen bereidt de kerkenraadvergaderingen voor en doet voorstellen aan de kerkenraad.
Zij kan in voorkomende gevallen zelfstandig handelen, maar legt altijd vooraf, tussentijds of achteraf verantwoording af aan de kerkenraad.
Zowel het moderamen als de kerkenraad belegt maandelijks een vergadering, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid
            tot opbouw van de gemeente.
            De predikant is in het bijzonder geroepen tot de bediening van Woord en
            sacramenten, de verkondiging van het Woord in de wereld, de herderlijke zorg en het      
            opzicht en het onderricht en de toerusting.
            De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als 
            gemeenschap, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van 
            Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht en de toerusting van de        
            gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en zij die daartoe
            zijn aangewezen bovendien tot de verzorging van de vermogensrechtelijke    
            aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.
            Een deel van de ouderlingen heeft een bijzondere opdracht.
            Alle disciplines hebben naast de kerkenraad hun eigen hun eigen vergaderingen.

            De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en 
            het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en 
            gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen 
            van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke 
            aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

       3.1.2    Commissies.

           Sommige zaken zijn door de kerkenraad uitbesteed aan commissies. Zij dragen de zorg 
           voor een duidelijk omkaderd aspect van het kerkenwerk en vallen onder de
           verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
           De leden van de commissie hoeven geen ambtsdrager te zijn.
           Het College van Kerkrentmeesters valt onder de verantwoordelijkheid van de 
           kerkenraad en is verantwoordelijk voor de gebouwen en de financiën.
           De ZWO valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

   3.1.3        Overige vrijwilligers.  
  
            Naast degenen die in een ambt hun taken uitvoeren zijn er in de kerk vele vrijwilligers
            actief.  Zij werken mee aan allerlei taken in en rond het kerkgebouw en in de wijken,                                   het diaconaat het pastoraat, het jeugd- en 
            jongerenwerk en het onderhoud in en rond de kerk, die niet noodzakelijkerwijs door
            een ambtsdrager hoeven worden gedaan. Over het algemeen zijn deze vrijwilligers  
            actief in commissies, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
          

 3.1.4  Professionele ondersteuning.
           
Bij het aanstellen van een predikant of kerkelijk werker zal dit aan de hand gaan van de richtlijnen van de PKN.         
 
3.2    Kansen en bedreigingen.

            • De lijn van de Protestantse Gemeente Eben Haëzer is die van een kleiner wordende 
              kerkelijke gemeente. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie. Het kost veel  
              moeite  om zowel ambtsdragers als vrijwilligers te vinden.
              De moeite die we moeten doen voor het vinden van vrijwilligers hangt deels samen 
  met de onduidelijke invulling van een taak. Men weet niet goed waar men aan begint,
  omdat men allerlei bijkomende taken verwacht. Dit kan opgelost worden door taken
  van vrijwilligers goed te omschrijven en af te bakenen.
• Voor het werven van ambtsdragers kan meespelen dat er moeite bestaat om                      geloofsbelijdenis te doen. Omdat het aantal mensen dat geloofsbelijdenis doet zeer            sterk terug loopt, zou het de moeite kunnen lonen het belang van het doen van                        geloofsbelijdenis te heroverwegen. Uiteraard moet  dit met zorg gebeuren.                        Bovendien is het doen van belijdenis vóórdat men een ambt kan aanvaarden een eis
   die kerkordelijk is vastgelegd. Maar dat neemt niet weg dat dit een knellend
   probleem is, dat in de toekomst alleen maar zal verergeren en in potentie het hele            functioneren van de kerkenraad kan gaan verlammen.
•  De financiële situatie laat niet toe om binnen afzienbare tijd een nieuwe predikant voor 100% te zoeken. Wel hebben we 2 ½ jaar een predikant gehad maar hier werd op 1 mei 2018 afscheid van genomen.  Ook nu zullen we weer een profielschets maken voor nieuwe predikant maar dan voor 50 %.
   Daarvoor is het nodig duidelijk te hebben waar onze prioriteiten liggen en
   welke taken voor de nieuw te beroepen predikant hieruit voortvloeien. De                        profielschets wordt het komende seizoen gemaakt. Eventueel kan de hulp van de            gemeenteadviseur en de consulent worden ingeschakeld.


4.     Eredienst

4.1    Doelstelling

         De eredienst is het hart van het gemeenteleven. Het is de plaats en het moment waarop   we God ontmoeten, in lofzang, gebed  in het lezen in de Bijbel en door de prediking.        In de doop en avondmaal vieren we het Heil van Christus. Het zoeken naar de zin van          het leven en het vorm geven aan ons persoonlijk geloof, proberen we te verbeelden en    te verwoorden in de liturgie. De eredienst is ook een belangrijk  moment om elkaar te       ontmoeten.
We vieren de eredienst elke zondag en op de christelijke feestdagen. In de Eben Haëzer kerk.
Iedere eredienst hebben bij toerbeurt 2 diakenen en 1 ouderling van dienst. Deze gaat voor in het consistoriegebed, geeft de voorganger aan het begin van de dienst een hand, om te symboliseren dat die de verantwoordelijkheid voor de dienst overneemt en geeft hem of haar na afloop een hand, waarmee de verantwoordelijkheid weer wordt teruggegeven.

In de Stille Week zijn er diensten op “witte donderdag” (dienst van schrift en tafel), “goede vrijdag” en “stille zaterdag” . Tevens zijn er diensten bij bijzondere gelegenheden, zoals de inzegening van een huwelijk of een uitvaart.
Iedere zondag tijdens de eredienst is er een kindernevendienst. (waarschijnlijk alleen bij bijzondere diensten).
Er is geen jeugdkerk meer.
De ouderling van dienst brengt en haalt de kinderen van de basisschoolleeftijd naar en van de kindernevendienst in het Jeugdgebouw.
            Als regel wordt gebruik gemaakt van de volgende liturgie:
            - Mededelingen via Kerkgroet
            - Lied voor de dienst
           - Welkom
            - Intochtslied
            - Bemoediging en groet
            - Klein Gloria (behalve in de adventsweken en de 40-dagen tijd.).
            - Gebed om ontferming; of gebed van verootmoediging / leefregel
            - Gebed bij de opening van de Schrift
            - Schriftlezing 1
            - Lied
            - Schriftlezing 2
            - Lied
            - Prediking
            - Lied
            - Dankgebed en voorbeden, Onze Vader
            - Inzameling der gaven
            - Slotlied
            - Zegen met antwoord


4.2    Gemeentezang.
        
Voor de gemeentezang maken wij hoofdzakelijk gebruik van het nieuwe liedboek. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van o.a.  Geroepen om te Zingen, de Evangelische Liedbundel bundel van Johannes de Heer en Opwekking.


4.3    Schriftlezingen.

         In de dienst worden in de regel twee schriftlezingen gehouden. Indien mogelijk wordt    het oecumenisch leesrooster aangehouden.


4.4    Collecten

In de diensten worden drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor kerkelijk beheer, de diaconie of de ZWO, de tweede voor kerkelijk beheer en de uitgangscollecte is bestemd voor diverse doeleinden (orgel, geluidsinstallatie en andere doeleinden direct voor de kerk)
            De deurcollecte van de kerkdienst op eerste kerstdag is bestemd voor het jeugdwerk.

4.5    Bloemengroet.

         Omdat de eredienst het belangrijkste moment van ontmoeting is, willen wij ook in de     eredienst de gemeente betrekken op het pastoraat in de gemeente. Daarom staat er   
            iedere week een bloemstukje op de liturgische tafel, bedoeld voor gemeenteleden die
naar ons idee wel een hart onder de riem kan gebruiken. De ouderling van dienst bepaald naar wie de bloemen gaan en brengt de bloemen daar ook heen. De week daarop wordt op Kerkgroet vermeld wie de bloemen heeft gehad.  In een schrift wordt bijgehouden wie de bloemen wanneer heeft gehad. Er is inmiddels een 2e boeket beschikbaar die eventueel door een gemeente lid naar mensen gebracht wordt die wel/of geen lid zijn van onze gemeente.

4.6    Oppas,  kindernevendienst en jeugdkerk.
        
Omdat van kinderen niet verwacht kan worden dat zij de hele dienst mee beleven is er voor de kleinste kinderen op aanvraag zondags oppasdienst. Voor de kinderen vanaf groep 3 t/m 8 van de basisschool is er  in bijzondere diensten kindernevendienst, die gezien kan worden als een parallelle kerkdienst, aangepast aan de ontwikkelingsfase van deze kinderen. In reguliere diensten krijgen de kinderen een kleurplaat.

4.7    Beamer.

Het benutten van de beamer, ervaren wij als een belangrijke meerwaarde voor de vieringen. De beamer wordt bediend door vrijwilligers, die samen het beamerteam vormen.


4.8    Sacramenten.

Wij kennen binnen onze kerk twee sacramenten: de doop en het avondmaal. Deze sacramenten worden in de regel bediend tijdens de zondagse eredienst. Dit wordt ruim van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt.
Zes keer per jaar is er een dienst van Schrift en Tafel, waarbij iedereen die wil deelnemen welkom is. We hebben om en om een zgn. “lopende” en een zittende viering.
Als ouders te kennen geven hun kind(eren) te willen laten dopen, wordt er in overleg met de betrokken ouders en met de op dat moment dienstdoende predikant een doopdienst voorbereid. Voorafgaand wordt er eerst met de ouders gesproken over de betekenis van de doop. Als de datum van de doopdienst is gepland, wordt in de weken voorafgaand aan de doop twee keer in Kerkgroet en een keer in Kerknieuws gemeld dat deze doop plaats zal vinden. Voorwaarde voor de bediening van de doop is dat tenminste één van de ouders lid is van onze kerk. De ouders hoeven geen belijdenis van hun geloof te hebben afgelegd. Wel zal hun in overweging gegeven worden eerst de belijdenisvragen te beantwoorden.
Tijdens de doopplechtigheid wordt de ouders een doopkaars en een doopkaart aangeboden, en bovendien een kinderbijbel of ander bijbelsboek overhandigd.
In bijzondere gevallen is het mogelijk het avondmaal thuis te vieren.

4.9    Speciale diensten door het jaar heen.

Op vaste momenten in het jaar hebben wij een speciale viering.
• Op de tweede zondag van september hebben wij een kerkdienst waarin de nieuwe    
   ambtsdragers bevestigd worden.
• De derde zondag in september week is de Startdienst. Deze dienst wordt   
   georganiseerd door de voorganger in samenwerking met alle commissies in de   
   gemeente die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het doel is een dienst die wordt  
   gedragen door de hele gemeente, waarin wij vieren dat het seizoen weer van start   
   gaat.
• De tweede week van oktober is er een gemeenschappelijke kerkdienst met de   
Kruiskerk, de Protestantse Gemeente van Zwartemeer, Emmer Compascuum en de Veenkerk in een van de kerken (vroeger sportlandgoed).
• De zondag volgend op de eerste woensdag van november is bij ons de Dankdienst  
   voor Gewas en Arbeid.
• Op 24 december hebben wij zowel in de Eben Haëzer kerk als in de kerk van Nieuw
   Dordrecht. Deze diensten worden voorbereid door de voorgangers die in deze   
   diensten voorgaan, eventueel in samenwerking met enkele gemeenteleden.
• De eerste zondag volgend op de tweede woensdag van maart is bij ons de Biddag   
   voor Gewas en Arbeid.
•  In de stille week hebben wij vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille   
   Zaterdag en Paaszondag. Deze diensten worden voorbereid door de voorganger,  
   eventueel in samenwerking met enkele gemeenteleden.
• In de zomervakantie is er om en om  dienst in de Eben Haëzer kerk  en de Kruiskerk.
 Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt aandacht geschonken aan de     kerkleden die het afgelopen jaar zijn overleden.

4.9.1    Liturgisch bloemstuk.

Op alle speciale diensten in de Eben Haëzer kerk staat er een liturgisch bloemstuk op het liturgisch centrum, gemaakt door de bloemschikgroep. Dit bloemstuk heeft betrekking op de liturgie van deze zondag en speelt dus ook een rol in deze liturgie.


4.10  Bijzondere diensten.

Een aantal keren per jaar worden er bijzondere kerkdiensten georganiseerd, waarin ruimte is voor liturgische vernieuwing binnen de eredienst. Het doel hiervan is gemeenteleden en belangstellenden de mogelijkheid te geven om op een andere manier deel te nemen aan het gezamenlijk beleven van de gemeenschap van Christenen. Veelal wordt aan deze diensten medewerking verleend door zangkoren e.d. Deze diensten worden voorbereid in samenwerking met de voorganger van die zondag.
de kerkdiensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Voorbeelden van bijzondere diensten zijn:
 
 • Een kinderdienst gericht op jonge kinderen, waarbij de ouders een aandeel leveren in de voorbereiding”.
 • Kerk-school diensten gericht op kinderen van de basisschool en in samen werking met basisscholen in de omgeving
 • Jongerendiensten gericht op jongeren tussen 12 en 25 jaar.
 • ZWO diensten

Deze diensten vereisen vaak een andere muzikale begeleiding. Soms is het orgel geschikt, soms is een begeleidingscombo gewenst. Bij diensten die begeleid worden door muzikanten is van belang dat de  muzikanten met de betreffende muziekvorm uit de voeten kunnen. Daar moet met de inroostering van de muzikanten rekening mee gehouden worden.
Deze diensten moeten ruim van tevoren bekend gemaakt worden, zodat mensen uit de doelgroep hier tijdig kennis van kunnen nemen.

4.11   Koffie drinken na de dienst.
           
            Na afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid om in het jeugdgebouw elkaar   te ontmoeten en een kopje koffie, thee o.i.d. te drinken. Dit om de band tussen gemeenteleden onderling te versterken.

4.12  Trouwdiensten.

Als mensen te kennen geven dat zij hun huwelijk in de kerk willen laten volgen door een trouwdienst, kunnen zij, tenminste zes weken voor de huwelijksbevestiging plaats moet vinden, contact opnemen met hun wijkouderling. Ook ten aanzien van trouwdiensten geldt dat tenminste één van beide lid is van onze kerk.
In overleg zal bepaald worden welke predikant de dienst zal leiden. Deze predikant zal eerst een gesprek met het aanstaande bruidspaar voeren en samen met hen de dienst voorbereiden. Voorafgaand aan de dienst wordt dit twee keer afgekondigd in Kerkgroet.
Met betrekking tot het zegenen van echtparen van hetzelfde geslacht is bepaald dat onze gemeente hierover, na raadpleging van de gemeente, geen standpunt heeft ingenomen.


4.13   Kerkdiensten bij uitvaarten.

         In tegenstelling tot de voorgaande diensten, zijn deze diensten altijd door de week,         voorafgaand aan een begrafenis of crematie. De aanvraag voor een rouwdienst wordt   in overleg met de predikant of kerkelijk werker behandeld. Als daarbij gebruik wordt       gemaakt van het kerkgebouw wordt ook met de koster overlegd. De rouwdienst heeft            bij ons de status van een kerkdienst. Daarom doen er tijdens deze diensten altijd een      ouderling en een diaken dienst.

5.     Pastoraat

5.1    Doelstelling

Pastoraat is het omzien naar en aandacht hebben voor elkaar om samen een goede weg te zoeken in het leven, in het licht van het Evangelie van Jezus Christus.

5.2    Huidige situatie

Pastoraat is een taak van alle gemeenteleden. Het meeleven met elkaar is een belangrijke taak van iedere Christen.
Om het pastoraat te structureren is onze gemeente verdeeld in wijken. Elke wijk heeft een wijkteam, bestaande uit de wijkouderling(en), diaken en contactpersonen. Voor iedere wijk is/zijn één of meerdere wijkouderlingen verantwoordelijk. Het pastoraat wordt daarnaast vormgegeven door de predikant/kerkelijk werker. Hij/zij houd zich vooral bezig met het pastoraat in bijzondere omstandigheden, zoals bij ernstige ziekte, overlijden of huwelijkproblemen – maar ook bij nieuw ingekomen – contact met gemeenteleden. Waar nodig stemmen het wijkteam en de kerkelijk werker hun activiteiten op elkaar af. De pastorale ouderlingen proberen mensen te bezoeken, die dit op prijs stellen. Bijzondere aandacht is er bij geboorten, jubilea en voor mensen, die aan huis gebonden zijn.
Op dit moment krijgen de gemeenteleden, die extra aandacht nodig hebben, voorrang. Het is moeilijk om nieuwe vrijwilligers - met name ouderlingen - te vinden.
Om deze situatie het hoofd te bieden zijn er contactpersonen aangesteld, die als teams onder de wijkouderlingen vallen. Zij zijn niet als ambtsdrager bevestigd, maar bezoeken onder de verantwoordelijkheid van de wijkouderling degenen die in hun wijk wonen.

            5.2.1 Bezoek nieuw-ingekomen.

            Het is de bedoeling om alle nieuw-ingekomen te verwelkomen.
Zij krijgen een brief met het verzoek om te reageren, hierna wordt verder contact gelegd.

5.3    Toekomstvisie

De predikant/kerkelijk werker blijft zich bezig houden met pastoraat in bijzondere situaties, maar kan minder bezoeken  brengen dan in het verleden. Bezoeken worden steeds meer gedaan in overleg met ouderlingen of andere kerkelijke medewerkers. De groep ouderlingen stelt de pastorale zorg voor betrokken gemeenteleden centraal.

5.4    Jeugd en Jongeren.

Onze jeugd en jongeren verdienen onze bijzondere aandacht.  Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Er komen ook tijdens de nevendienst geen of weinig kinderen meer, we zijn nu bezig om per jaar 4 bijzondere diensten te organiseren speciaal gericht op de nevendienst leeftijd.
Veel kinderen raken bij ons uit het zicht
Belijdenis doen wordt niet of nauwelijks meer gedaan.
           
Investeren in Jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar

We willen dit omdat:
-het beleid m.b.t. jeugd en jongeren binnen onze gemeente nu nog teveel versnipperd is;
-door de jaren heen zijn we jongeren kwijtgeraakt;
-jongeren in deze leeftijdsgroep voelen zich over het algemeen niet zo thuis in de zondagse eredienst;
Consequentie
Inzetten op jongeren heeft als consequentie dat:
-we moeten luisteren naar jongeren;
-hen ruimte en eigen verantwoordelijkheid geven;
-er medewerking en krediet van de overige gemeenteleden zal moeten zijn.
Mogelijkheden
Om jongerenbeleid vorm en inhoud te geven zien we mogelijkheden in het ontwikkelen van activiteiten op het terrein van:
-jongerendiaconaat en jongerenpastoraat;
-vieringen op zondag;
-ruimte voor jongeren in het kerkblad Kerknieuws.
-ruimte voor opzetten van specifieke activiteiten voor jongeren.

5.5    Tussengeneratie.

Onder de tussengeneraties verstaan wij de groep gemeenteleden in de leeftijd tussen  plm. 25 en 50 jaar. Ook met hen hebben wij in het pastoraat relatief weinig contact. . Wij willen deze contacten graag weer intensiveren. Er is voor enkele jaren veel tijd geïnvesteerd in de tussen leeftijd. Daarom werden er gesprekken gevoerd met deze categorie gemeenteleden. Het doel was om ons als gemeente zo in te richten dat ook zij zich thuis voelen in onze gemeente en binnen deze gemeente blijven participeren of opnieuw gaan participeren. Dit alles zonder onze identiteit te verliezen.
Ook voor deze groep leden geldt echter dat het grote aanpassingen van ons zal vergen als wij willen dat deze groep zich weer bij ons thuis voelt.


5.6    Ouderenpastoraat
          De vergrijzing binnen onze gemeente heeft ook grote aandacht. Juist in dit kader is het 
            belangrijk meer ruimte te creëren. Dat hebben wij onder andere gedaan door het werken met contactpersonen. Maar ook de ouderencommissie en Helpende handen     zijn erg belangrijk. Helaas hebben wij wat het ouderenpastoraat betreft ook een stap    terug moeten doen i.v.m. het ontbreken van ouderenouderlingen.
Naast de ouderlingen, contactpersonen en vrijwilligers is binnen het ouderenpastoraat ook de             ouderencommissie actief.

            5.6.1 Bloemengroet
            Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder ontvangen als zij jarig zijn een roos via de             ouderencommissie.     De wijkdames/heren bezoeken de jarigen tussen de 75 en 80 jaar.

            5.6.2 Vervoer van en naar de kerk.
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden door een van de vrijwilligers. Dhr Wijnbergen coördineert het vervoer in samenwerking met de Kruiskerk.

            5.6.2 kerktelefoon.
Een deel van onze gemeenteleden is niet (meer) in staat onze kerkdiensten bij te wonen. Om hen toch in staat te stellen de dienst op een later tijdstip te beluisteren, wordt van elke kerkdienst een audio-opname gemaakt, die aan huis kan worden bezorgd (dit overigens alleen op aanvraag). Ook kan de dienst via de kerktelefoon gevolgd worden. De diaconie beheert en regelt deze zaken.
            Overigens kunnen onze kerkdiensten ook via www.kerkomroep.nl worden beluisterd.

            5.6.3 Ouderenmiddagen en –avonden.
            Zes maal per jaar is er een speciale activiteit voor oudere gemeenteleden. Het doel van   deze samenkomsten is in de eerste plaats het onderling contact stimuleren. Daarnaast kan er ook een element van pastoraat, van vorming en toerusting of van viering             aanwezig zijn.

6. Catechese, vorming en toerusting.

            Als gemeente willen wij blijvend een lerende gemeenschap zijn. De vorming en toerusting van onze gemeente vindt plaats via de thema avonden en de  gemeenteavond. 
            Voor jongeren zijn er gespreksronden. Het doel is kinderen bekend te maken met waar   wij als gemeente qua geloof en qua normen en waarden voor staan.
            Ook de clubs hebben hier een rol. Zij geven kinderen binnen en buiten onze        kerkelijke gemeente de Christelijke waarden en normen mee in hun “levensrugzak,       zonder daarin ‘belerend’ te willen zijn.
             


7. Communicatie.

          Goede P.R. is van groot belang. Zowel binnen onze eigen geledingen, als ook naar
          buiten toe vinden we het belangrijk duidelijk te communiceren. Dat betreft zowel onze  
          activiteiten als ook de visie die we als kerk hebben.
         Binnen onze eigen geledingen communiceren wij via onze vergaderingen. Daarbuiten 
         wordt informatie gedeeld via onze website: http://www.pgeben-haezer.nl.
Iedere zondag wordt er een A4tje met mededelingen uitgereikt: Kerkgroet. Eens in de vijf weken komt “Kerknieuws” uit; de gemeenschappelijke kerkkrant van de Prot. Gemeente    Eben Haëzer Klazienaveen/Nieuw Dordrecht, de Hervormde    Kruiskerkgemeente te  Klazienaveen, de Protestantse Gemeente te Zwartemeer en de Veenkerk te Klazienaveen-Noord.
            Eens per 2 jaar verschijnt er een nieuwe Gemeentegids: een boekje met gegevens en
            adressen van de gemeenteleden en de verschillende ambten en commissies van onze
            gemeente.
            Tot slot is er het Zondagsblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland van de
            Protestantse Kerk in Nederland.
Willen wij echter bredere aandacht genereren dan maken wij gebruik van de regionale media.

8 Regionaal verband.

8.1    Samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

Als antwoord op de kleiner wordende gemeenten zijn er in allerlei streken van ons land samenwerkingsverbanden ontstaan. Het voordeel hiervan is, dat gemeenten van elkaars sterke punten kunnen profiteren en samen bepaalde activiteiten kunnen voortzetten of (opnieuw) opzetten, welke men anders niet of alleen met grote moeite in stand kan houden. Binnen een samenwerkingsverband kunnen predikanten en kerkelijk werkers zich ook specialiseren en kunnen kerken optimaal gebruik maken van hun individuele kwaliteiten.
.
Er wordt vanuit de Protestantse Gemeente Eben Haëzer onderzocht of er vormen van regionale samenwerking mogelijk zijn.
Dit gebeurt met de Protestantse Gemeente  Zwartemeer, de Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum,

8.2    Oecumene.

Er bestaat een oecumenische werkgroep, waarbij onze gemeente  de
RKK H. Henricus de Kruiskerk, Apostolische Genootschap, Kruiskerk en de vereniging van de Vrijzinnige gemeente te Klazienaveen aangesloten zijn. De activiteiten beperken zich tot het organiseren van een bijeenkomst voor kinderen in de H. Henricuskerk op 11 november (Sint Martinus), een plechtigheid in het kader van de dodenherdenking op 4 mei op de R.K. begraafplaats, een muzikale zondagmiddag viering, preek van de leek, 40 dagen boekje en de kerstwandeling. In onze gemeente leeft de wens om de oecumenische activiteiten uit te bereiden en daar ook zoveel mogelijk de andere kerkelijke gemeenten in Klazienaveen bij te betrekken. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse gezamenlijke viering met de plaatselijke RKK H. Henricus en eventueel ook met andere kerkgenootschappen die het belang van oecumene inzien.
8.2    Maatschappij.

         Als kerk zijn wij geroepen om vanuit het evangelie van Jezus Christus een rol te spelen in  de maatschappij.
            Dit is in te vullen door:
            • Contact te leggen en te onderhouden met de burgerlijke gemeente. Een goed    
               insteekpunt  zijn de bijeenkomsten die de gemeente organiseert inzake de WMO.
            • Overleg met de middenstand en horeca,
            • Samenwerken met andere maatschappelijke organisaties als Rotary/Lionsclub
            • Overleg met scholen.
            •  Ondersteuning van uiteenlopende activiteiten gericht op welzijn en preventie van            bijvoorbeeld verslavingsproblematiek, asielzoekers, eenzaamheid en armoede. Een             voorbeeld hiervan is de voedselbank.

8.2    Milieu.

            Wij geloven dat wij deze aarde van God in bruikleen hebben gekregen als rentmeesters.             Daaruit volgt dat wij verantwoord met zijn schepping hebben om te gaan. Zeker in         deze tijd, met al haar problemen rond de opwarming van de aarde, het opraken van        energiebronnen en het zoeken naar alternatieven, de bevolkingsgroei en de problemen rond voedselproductie, de verdeling daarvan en onze verantwoordelijkheid naar al Gods schepselen, zijn wij als kerk geroepen om daar stelling in te nemen.

Op   16-01-2019 is dit beleidsplan vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad.

Klazienaveen,                    2019
 
Mevr. D de Jong-Beuker,                                                      Dhr. G Velzing,
Voorzitter                                                                              Scriba
 
terug