Dominee aan de Vaart Dominee aan de Vaart
Dominee aan de Vaart
Sinds een paar maanden ben ik nu werkzaam als ‘dominee aan de Vaart’, voor drie kerken
binnen het samenwerkingsverband ‘Kerken met Vaart’. Het is mooi om te zien dat de vaart
er inderdaad in zit, in de verschillende kerken. Enthousiaste en gedreven vrijwilligers
proberen het kerkenwerk gaande te houden en van nieuw elan te voorzien. Ik ben geraakt
door de oprechte inzet voor, en betrokkenheid bij de kerk in de verschillende gemeenten.
Mooi om in die vaart mee te gaan en te ondersteunen waar mogelijk!
Met de drie kerkenraden van de Noorderkerk, het Kruispunt en de Eben-Haëzer heb ik mijn
werkplan voor de komende tijd besproken. Dat plan is niet in beton gegoten; we blijven met
elkaar in gesprek om na te gaan hoe mijn inzet het beste tot zijn recht kan komen.
In de eerste plaats hoop ik natuurlijk voor te gaan in veel mooie (gemeenschappelijke)
kerkdiensten, waarin we met elkaar kunnen beleven wat Gods aanwezigheid in onze levens
betekent. Daarnaast zal ik proberen de aanwezige vrijwilligers (kerkenraadsleden, pastorale
teams, diaconie, etc. etc.) te inspireren en toe te rusten, zodat zij de veelheid aan taken die
er op hun bordje komen goed kunnen doen. Ook zal ik proberen naar buiten toe meer
bekendheid te geven aan het belang van de kerk. En daarnaast zal ik natuurlijk ook de
nodige taken uitvoeren op pastoraal gebied.
Het komend seizoen ben ik van plan een aantal gespreksgroepen te organiseren. U hoort
daar binnenkort meer over.
Kortom, de start is gemaakt en samen met de drie kerkenraden zijn er mooie plannen
geformuleerd. Ik ben dankbaar dat ik werkzaam mag zijn in dit mooie
samenwerkingsverband en bid om Gods zegen voor de toekomst.

Genade
In een van de recente vergaderingen van het Kernteam (platform van ‘Kerken met Vaart’ dat
o.a. gezamenlijke activiteiten bedenkt), vroeg de voorzitter ons bij de opening om eens te
reflecteren op het thema ‘genade’.
Dat riep allerlei associaties op. Bijvoorbeeld dat je vroeger bij het stoeien kon vragen om
‘genade’, en dat dan het vechten moest stoppen. Genade doet denken aan rust, ruimte,
gunnen, een geschenk om niet. In een wereld waar prestatie vaak centraal staat en waar de
druk om te voldoen aan hoge verwachtingen groot is, is ‘genade’ een zacht woord, dat
ruimte schept.
Genade, in zijn puurste vorm, is de onvoorwaardelijke liefde en vergeving die God ons
schenkt, zonder dat we daarvoor iets hoeven te doen of te bewijzen. Het is een geschenk
dat ons eraan herinnert dat, ondanks onze gebreken en tekortkomingen, we geliefd en
geaccepteerd zijn. Dit besef heeft het vermogen om muren af te breken en bruggen te
bouwen tussen mensen, gemeenschappen en kerken.
Voor een verband van samenwerkende kerken is dit woord niet alleen een theologisch
begrip, maar de basis van onze gemeenschap en samenwerking.
Wanneer we genade centraal stellen in ons samenzijn en samenwerken, veranderen de
dynamieken van onze relaties. Genade nodigt ons uit om voorbij verschillen te kijken en
elkaar te zien als broeders en zusters in Christus. Het moedigt ons aan om begrip en
compassie te tonen, zelfs wanneer we het niet eens zijn. Het inspireert ons om te vergeven
en te verzoenen, en om een cultuur van wederzijds respect en liefde te bevorderen.
Voor een verband van samenwerkende kerken betekent genade dat we streven naar
eenheid, niet door uniformiteit, maar door diversiteit in liefde te omarmen. We erkennen dat
elke kerk, met haar unieke tradities en perspectieven, een waardevolle bijdrage levert aan
het grotere geheel. Door genade kunnen we elkaar aanvullen en verrijken, en gezamenlijk
een krachtig getuigenis vormen van Gods liefde in de wereld.
Laten we genade niet alleen zien als een abstract begrip, maar als een actieve kracht in ons
dagelijks leven en in onze omgang met anderen. Laat het de drijfveer zijn achter onze
daden, de toon van onze woorden en de houding van ons hart.

ds. Anneke van der Velde
veld5834@planet.nl
06 52680894

Gesprek
Als u eens een gesprek met mij wilt, om nader kennis te maken of over andere zaken: laat
het gerust weten aan de scriba Grietje Velzing; dan wordt er een gesprek ingepland. 


 
 
Ds Anneke van der Velde Ds Anneke van der Velde
We zijn verheugd dat we weer een voorganger hebben: ds. Anneke van der Velde
Zij is aangesteld voor de 3 gemeenten:PG Eben-Haezer te Klazienaveen, Het Kruispunt te Erica en de Noorderkerk te Nw Amsterdam.
Haar mailadres is: 
veld5834@planet.nl
U kunt haar ook bereiken via tel. nr:
06-52680894 of 038-4525172

Zij stelt zich aan u voor: 

Mijn naam is Anneke van der Velde, en ik ben predikant van bovenstaande 3 gemeenten.
Ik ben geboren en getogen in Nieuw Amsterdam/ Veenoord. In de Noorderkerk ben ik gedoopt en
heb ik belijdenis gedaan. Ik heb in Groningen gestudeerd; eerst Geschiedenis, en daarna
Theologie. Na mijn afstuderen vond ik mezelf nog te jong om de kansel op te gaan. Ik wilde
eerst wat ervaring opdoen in het leven, en met ‘gewoon werk’. Dus werd ik trainer en later
manager in een landelijke opleidings- en adviesorganisatie. Na twintig jaar in die branche
werkzaam te zijn geweest, wilde ik terug naar mijn oude liefde: de Theologie. Om er weer
een beetje in te komen, ben ik een master ‘geestelijke verzorging’ gaan doen. Vervolgens
ben ik eerst geestelijk verzorger en daarna predikant geworden. Ik heb in Kampen gestaan,
en ben op dit moment ook werkzaam in Meppel en Hoogeveen.
Ik heb twee dochters: Geerke van 26 en Willemijn van 22 jaar. Ze zijn alle twee op kamers in
Utrecht. Ik heb geprobeerd ze in hun opvoeding vertrouwd te laten zijn met het geloof. Met
mijn oudste dochter heb ik over ‘geloven’ een briefwisseling geschreven, die ook op
verschillende platforms en in een aantal bladen is gepubliceerd. Juist het gesprek met de
jongere generatie heeft mij gescherpt in wat voor mij van waarde is in geloven. Kort gezegd
is dat de ervaring van ‘geborgen zijn’, maar ook de opdracht om dit leven met de talenten die
je zijn toevertrouwd, beter en mooier te maken.
Een aantal jaren ben ik actief geweest in de pioniersbeweging van de PKN. Ik zeg weleens
dat deze beweging mij voorgoed voorbij ‘kerkgrenzen’ en ‘gedoe’ over leerstellingen heeft
gebracht. Het gaat in deze tijd om hoe we in de kerk en in ons leven het geloof op een
eigentijdse en frisse manier gestalte geven. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk veel te
bieden heeft in het huidige tijdsgewricht: reflectie op leven en geloven, een gemeenschap
van heel verschillende mensen en generaties, en relativering van de soms benauwende
maakbaarheid van het bestaan.
Ik weet me in mijn werk geïnspireerd en gedragen door een eeuwenlange christelijke
traditie. We mogen op de schouders staan van ‘hen die ons zijn voorgegaan’. Gevoed en
geleid door het Evangelie, met als leidraad: ‘Heb God lief boven alles, en uw naaste als
uzelf.’
Als predikant hoop ik in de diensten waarin ik voorga, inspirerend en verdiepend te zijn. In
pastoraat wil ik graag nabij en laagdrempelig zijn. Schroomt u dus niet mij te mailen of bellen
om een afspraak te maken. Ook als u gewoon eens wilt kennismaken.

tel. 06 52680894
038 4525172
 
veld5834@planet.nl
a.vandervelde@protestantsekerk.nl