Verslag van de gemeente avond op maandag 22 april 2024 Verslag van de gemeente avond op maandag 22 april 2024

Aanwezig: 30 gemeenteleden
Opening door de voorzitter Dinie de Jong met het lezen van Psalm 33, daarna ging ze ons voor
in gebed en zongen we samen Opwekking 687: Heer, wijs mij Uw weg.
Notulen vorige vergadering d.d. 27-11-23 zijn in orde bevonden.
N.a.v. deze notulen worden de kerkdiensten in de grote zaal geëvalueerd. Sommigen vinden
een dienst in de kerk mooier maar over het algemeen worden de kerkdiensten in de grote zaal
als gemoedelijk ervaren, men zit dichter bij elkaar en het is lekker warm. En uiteraard spelen de
kosten mee en het verminderde gebruik van fossiele brandstoffen.
Omdat in 2023 de verwarming in de kerk al enkele graden lager is gezet, is het verbruik
gehalveerd, wat niet helemaal terug te zien is in de kosten, omdat de gasprijs is gestegen.
Door de plaatsing van zonnepanelen voorzien we in onze eigen stroomvoorziening.
Er wordt zelfs terug geleverd.
Martin bespreekt de conceptjaarrekening van 2023.
De fusie met Zwartemeer is in goede harmonie verlopen. Er is inmiddels een predikant
benoemd, samen met Het Kruispunt - Erica en de Noorderkerk - Nw. Amsterdam.
De digitalisering zal zich verder uitbreiden. Mede om te besparen op portokosten.
Kerkgroet komt via de mail al bij 200 adressen terecht.
Een architect is ingeschakeld om een voorstel te maken voor aanpassing van het kerkgebouw
aan de huidige situatie. In dit plan wordt het vervangen van kozijnen en evt. deuren ook
meegenomen.
De opbrengsten van de verkoop bij het Oude Kostershuis en de inzameling van oude metalen
waren samen € 18.532,00 . Met dank aan de vele vrijwilligers.
De bankkosten van de Rabobank zijn vrij hoog, vooral vanwege het afstorten van het
collectegeld. De kerkrentmeesters zullen zich hierover beraden.
Martin wordt bedankt voor de goede verzorging en uitleg van de jaarrekening
In de pauze wordt de paaskaars van 2023 verloot. Degene die deze kaars ‘gewonnen’ heeft,
heeft iemand anders er weer blij mee gemaakt. Opbrengst verloting is: € 87,50.
Na de pauze krijgt Dineke van Oort het woord.
Zij is Kerkelijk werker bij PG Emmen, werkt één dag in de week in de Ichthus gemeente en twee
dagen doet zij projectpastoraat voor ouderen.
Het pastoraat verandert; de gemeente wordt ouder maar ook de vrijwilligers worden ouder.
De pastorale behoefte verandert daardoor ook. Wij mochten hardop meedenken, wanneer we
denken aan ‘oud zijn’.  Er zijn 4 factoren:
Feitelijkheid: het lichaam gaat gebreken vertonen.

Emoties: verdriet, pijn (van het loslaten), geluk, genieten
Inzicht: wat voor beeld heb ik bij ouderen en bij oud-zijn?
Spiritueel: Waar haal ik mijn kracht uit? Heb ik een bron? Voel ik me verbonden met iets?
Ouder worden is een proces, niet altijd leuk, niet altijd een toestand, niet altijd vervelend.
Er is een pioniers cafe tot stand gekomen in Emmen, waarbij wij ook welkom zijn.
Wel graag opgeven. Elke maand is er een thema. Het staat vermeld op de website van
PG Emmen: https://pgemmen.nl/project-pastoraat/project-pastoraat-pioniers-cafe
Dineke had nog een aantal vragen op papier, waar we per tafel over konden praten.
Helaas was de tijd te kort om hier verder op in te gaan.
Dineke werd hartelijk bedankt voor haar inbreng en ontving een mooi boeket bloemen.
Mededeling van de kerkrentmeesters: De kosten voor rouw- en trouwdiensten worden m.i.v.
1 juli 2024 verhoogd naar € 500,00. Dit is voor de huur van de gebouwen, een voorganger,
koster, organist en beamist, excl. consumpties en liturgieën.
We zingen lied 240: Blijf bij ons, Jezus, onze Heer; en bidden gezamenlijk het Onze Vader.
Dinie wenst ons allen wel thuis.
terug